Tietoa työstämme

Loisto setlementti ry:n Sopu-työ on työskennellyt kunniaan liittyvän väkivallan ennaltaehkäisemiseksi ja tukenut nuoria ja perheitä kunniaan liittyvissä kriisi- ja konfliktitilanteissa vuodesta 2012 lähtien. Sopu-työ & Bahar-hanke muodostavat Loisto setlementin Kunniakäsityksiin ja -konflikteihin liittyvän työn yksikön.

Toimintamme kohderyhmänä ovat henkilöt, joiden perheessä, suvussa tai parisuhteessa on ristiriitoja, jotka rajoittavat ja haavoittavat yksilöiden oikeuksia ja turvallisuutta sekä koskemattomuutta. Nämä ristiriidat voivat liittyä perheen, suvun tai yhteisön sosiaalisiin ja moraalisiin normeihin ja odotettuihin käyttäytymismalleihin. Kriisi- ja konfliktityön rinnalla tuemme nuoria, jotka ovat irtautuneet tai joutuneet ulossuljetuiksi perheestään tai yhteisöstään kunniaan liittyvän konfliktin tai väkivallan takia.

Työmme koostuu kolmesta osasta:

Ennalta estävä työ

Koulutamme ammattilaisia kunniaan liittyvissä teemoissa, kuten kunniaan liittyvän väkivallan tunnistamisessa, sen puheeksi ottamisessa ja väkivallan muotoon liittyvien erityispiirteiden huomioimisesta ammattilaistyöskentelyssä. Katso lisää koulutuksistamme täältä (linkki ”Ammattilaisille”). Konsultoimme viranomaisia, oppilaitoksia ja järjestötyöntekijöitä tapauksissa, joissa on kunniaa liittyviä konflikteja tai väkivallan uhkaa.

Ammattilaisten koulutusten ohella järjestämme tarpeen mukaan tilaisuuksia ja koulutuksia/työpajoja niille henkilöille, jotka kokevat hyötyvänsä uudesta tiedosta tai dialogisesta keskustelusta liittyen esimerkiksi vanhemmuuteen risteävissä kulttuureissa, arvoista, asenteista ja vaikuttamismahdollisuuksista tai muista kunniaan liittyvistä aihepiireistä.

Kriisityö

Autamme selvittämään akuutteja väkivalta- ja konfliktitilanteita ja tarjoamme tukea ja palveluohjausta konfliktien eri osapuolille. Huolehdimme aina ensisijaisesti väkivaltaa kokeneen tai sen uhkana olevan henkilön turvallisuudesta. Palvelu on luottamuksellista, emme välitä tietoja eteenpäin perheenjäsenille tai viranomaisille ilman uhrin suostumusta. Tarvittaessa on mahdollista käyttää tulkkausta, suosimme puhelintulkkausta ja se on mahdollista toteuttaa anonyymisti.
Viranomaiset ja muut ammattilaiset voivat konsultoida meitä tarvittaessa oman työnsä tueksi, ilman että asiakasta tulee välttämättä ohjata meidän tukemme piiriin.

Tuki ja neuvonta väkivaltaa ja sen uhkaa kokeneille (Bahar-hanke)

Toteutamme yksilöllistä neuvontaa ja palveluohjausta kunniaan liittyviä konflikteja tai väkivaltaa kohdanneille nuorille ja aikuisille. Tarjoamme tarvittaessa pitkäkestoista keskustelutukea väkivaltaa ja konflikteja kokeneille ja perheestään ja suvustaan irtautuneille tai ulossuljetuksi tulleille nuorille ja nuorille aikuisille.

Lisäksi meillä on suljettuja vertaisryhmiä ja mentoritoimintaa kunniaan liittyvää väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille. Järjestämme myös tapahtumia, retkiä ja yhteisöiltoja. Yhdessä luomme uusia yhteisöjä, joissa jokainen voi tuntea olonsa tervetulleeksi ja turvalliseksi.

”Ilman Sopua mun suhde iskään olisi katkennut. Teidän avun takia olen tässä pisteessä, jossa voin opiskella ja jutella vapaasti iskän kanssa.” (Palaute Sopun asiakkaalta)

Lisätietoa työstämme

Ihmisillä on erilaisia käsityksiä kulttuurista, uskonnoista tai arvoista myös perheen sisällä. Erilaisten näkökulmien hyväksyminen ja toisten ihmisten ajattelutapojen sekä vapauden kunnioittaminen edellyttää tutustumista toisen ajatuksiin ja näkemyksiin. Kunniakäsityksistä keskusteleminen yhdessä ja kuunnellen voi vahvistaa kykyä olla kriittinen omia käsityksiä kohtaan.

Kun arvomaailmat perheessä risteävät, voi syntyä riitaa pienistä ja suuremmistakin asioista. Pukeutuminen, seurustelu, vapaa-ajan vietto, seurustelukumppanin tai puolison valinta, seksuaalisuus, identiteetti, itsenäistyminen tai jopa ystävien valinta saattavat aiheuttaa erimielisyyttä perheessä. Pyrimme saamaan osapuolet ymmärtämään ja kunnioittamaan toisten toiveita ja päätöksiä niin, että jokainen voi säilyttää omat kasvonsa.

Tuemme sekä nuoria, aikuisia että vanhempia kunnioittavan ja luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen muodostamisessa. Konsultoimme viranomaisia, järjestöjä ja yhteisöjen vaikuttajia tilanteiden selvittämiseksi, ja tarvittaessa teemme heidän kanssaan yhteistyötä väkivalta- ja uhkatilanteiden selvittämisessä.

Joskus perheen tai suvun jäsenten välistä yhteisymmärrystä ei saavuteta riittävällä tasolla, ja on jatkettava elämää eteenpäin. Joskus perhe tai suku on saattanut katkaista yhteyden nuoreen tai aikuiseen, tai tilanne vaatii, että nuori tai aikuinen joutuu väliaikaisesti tai pysyvästi elämään ilman yhteydenpitoa perheeseen tai yhteisöön. Me järjestämme tällöin pitkäaikaistakin tukea uudessa elämäntilanteessa (Bahar-hanke). Kenenkään ei tule jäädä yksin.

Olemme osa Loisto setlementti ry:tä, joka on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisoalan järjestö. Toimintaamme rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Bahar-hanke on osa STEA:n rahoittamaa Arvokas-ohjelmaa. Hanke alkoi vuonna 2018 ja päättyy vuoden 2021 lopussa. Olemme ylpeitä siitä, että Bahar-hanke on valittu yhdeksi parhaista käytännöistä Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen ”Integration Norden” -sivustolla.