Suomi on muuttumassa moninaisemmaksi, joka saattaa eri alojen ammattilaiset kohtaamaan sen erilaisia
ilmiöitä. Kunniaan liittyvät käsitykset ja kunniaan liittyvä väkivalta ovat ilmiöistä monisyisimpiä, jonka
kanssa työskentely edellyttää ilmiön ja sen taustatekijöiden tunnistamista sekä välineitä asian käsittelyyn.

Kunniaan liittyvällä väkivallalla on yhtymäkohtia murrosikäisyyteen, aikuiseksi kasvamiseen ja
vanhemmuuden haasteisiin. Yhteisöllisessä kulttuurissa kasvava nuori elää arkeaan kunniakäsityste n kanssa
joka päivä. Kunniakäsityksiin liittyvä problematiikka voi näkyä nuoren elämässä esimerkiksi kaverisuhteiden
ja harrastusmahdollisuuksien rajoittamisena. Kunniamurha on harvoin tapahtuva väkivallan muoto silloin
kun tilanteeseen ei olla saatu apua tai ratkaisua. Sen takia kunniaan liittyvän väkivallan taustasyiden ja
ilmenemismuotojen tunnistaminen on tärkeätä. Nuoria kohtaavan ammattilaisen on hyvä olla tietoinen
kunniaan liittyvistä käsityksistä ja niiden ilmenemistavoista nuoren elämässä, jotta nuori ja perhe saa
tarvittavaa tukea ja ohjausta riittävän ajoissa, ennen kuin mahdolliset ristiriidat johtavat väkivaltaan tai siitä
pidemmälle.
Loisto Setlementin Soputyö järjestää TEM rahoituksella nuorten kanssa toimiville ammattilaisille
suunnatun kouluttajakoulutuksen. Kouluttajakoulutus antaa perustietoa kunniakäsityksistä ja kunniaan
liittyvästä väkivallasta erityisesti nuorten näkökulmasta sekä välineitä ja varmuutta käsitellä asiaa nuorten
kanssa ja nuorten ryhmissä. Koulutuksen intersektionaalinen, reflektiivinen ja yhteistoiminnallinen
lähestymistapa lisää tietoisuutta kunniaan liittyvistä monisyisistä ilmiöistä ja omasta suhtautumisesta
teemaan.


”Kun perhe muuttaa uuteen maahan mukana muuttavat myös vuosisatoja vanhat perinteet ja kulttuurilliset elementit.
Perheenjäsenten mukana muuttaa sukupolvien mittaiset kokemukset, traumat ja hiljainen tieto omasta kulttuurista ja omasta
yhteiskunnasta.”


Koulutukseen osallistujalta edellytetään koulutusta sosiaali, terveys, opetus, tai nuorisoalalta, sekä
kokemusta monikulttuuristen nuorten kanssa työskentelystä. Koulutukseen osallistujalla tulee olla
mahdollisuus kokeilla oppimiaan harjoitteita nuorten ryhmässä opintopäivien välillä.

Koulutuspäivät: 11.11.21 ja 13.12.21, klo 916. Koulutus järjestetään lähitapaamisena osoitteessa Loisto
setlementti ry/ Hämeentie 13, Helsinki.

Koulutus sisältää ennakkotehtävän, kaksi lähiopetuspäivää, itsenäistä työskentelyä ja käytännön
harjoittelun. Opintojen laajuus on kaksi opintopistettä (2 op). Koulutus on maksuton. Kouluttajana toimii
Johanna Aapakallio (FM, seksuaaliterapeutti, vastaava Soputyöntekijä).

Opetusryhmään mahtuu 20 osallistujaa. Viimeinen ilmoittautuminen 1.11.2021.

Ilmoittautumiset ja lisätietoa:
johanna.aapakallio@loistosetlementti.fi