Apu kriisi- ja konfliktitilanteissa

Joskus nuoren ja vanhempien erimielisyydet esimerkiksi vapaa-ajanvietosta, harrastuksista, tai nuoren tulevaisuudesta johtavat kriisiin. Vanhempien vaatimukset nuorta kohtaan tai nuoren toiminta vastoin vanhempien ja yhteisön odotuksia voivat johtaa jopa välirikkoon. Joskus nuori toimii siten, että asettaa itsensä vaaraan, mutta vanhemmilla ei ole keinoja suojella lastaan. Sekä nuori että vanhempi saattavat kokea, etteivät pysty keskustelemaan asioista. Perheestä voi tuntua, ettei kriisiä voi ratkaista keskustelemalla. Joskus perhe turvautuu muihin keinoihin, kuten rajoittamiseen, pelotteluun, painostamiseen tai fyysiseen väkivaltaan. Luotamme siihen, että kukaan vanhempi ei halua vahingoittaa lastaan vaan haluaa lapselleen parasta. Sopu-työn tarkoituksena on säilyttää perheenjäsenten välinen yhteys ja tukea koko perhettä.

Akuutin kriisivaiheen rauhoituttuakin Sopu-työntekijät jatkavat yksilötapaamisia nuorten kanssa. Nuoren kanssa sovitaan tapaamiset viikottain tai tarpeen mukaan. Sopu-työn tuki jatkuu nuoren kanssa niin pitkään kuin on tarvetta. Näin varmistetaan, että suhde vanhempiin tai yhteisöön ei vaaranna nuorta ja, että ratkaisut ovat pysyviä.

Nuorten suusta kuultua:

"Ilman Sopua mun suhde iskään olisi katkennut. Teidän avun takia olen tässä pisteessä, jossa voin opiskella ja jutella vapaasti iskän kanssa."

" Haluan taas elää. Olin masentunut ja jo luovuttamassa mutta Sopun apu antoi minulle toivoa ja elämänilon takaisin"

Suurin osa kriiseistä voidaan ratkaista keskustelemalla!

Työskentely perheen kanssa

Ensimmäiseksi tavataan nuori. Hänen kanssaan käydään tilanne mahdollisimman tarkasti läpi. Hänen luvallaan Sopu-työntekijät ottavat yhteyttä konfiktin muihin osapuoliin, yleensä vanhempiin.

Vanhempien kanssa sovitaan tapaaminen. Vanhempia kuunnellaan ja annetaan heidän kertoa mahdollisimman tarkkaan mistä on kyse. Perhettä tavatessa työskennellään sukupuolisensitiivisesti.

Vanhempien tapaamisen jälkeen tavataan nuori uudelleen.

Nuoren tapaamisen jälkeen yritetään löytää keskusteluyhteys. Jos tämä ei ole mahdollista, tavataan perheenjäseniä niin kauan, kunnes perheenjäsenet ovat valmiita tulemaan saman pöydän ääreen tai muu ratkaisu löytyy. Jos nuori ei halua mukaan, Sopu-työntekijä voi olla häneen yhteydessä puhelimitse tapaamisen aikana. Riippuen tilanteesta mukaan voidaan pyytää myös muita tahoja. Uhkaavassa tilanteessa osapuolet tavataan aina erikseen.

Kun kaikki istuvat saman pöydän ääressä, pyritään löytämään ratkaisu, joka tyydyttää kaikkia osapuolia. Osapuolet sitoutetaan ratkaisuun sopimuksella. Sopu-työntekijät ovat yhteydessä perheenjäseniin ja varmistavat osapuolten sitoutumista tehtyihin sopimuksiin. Sopu-työntekijät seuraavat perheen tilannetta säännöllisin väliajoin.

Usein kun perheenjäsenet pääsevät keskustelemaan ohjatusti turvallisessa ympäristössä, sopu löytyy.

Vanhempien suusta kuultua:

" You are wonderful person (Sopu-työntekijä) and I'm happy that my child can meet you because you help her. We and you can help my child together."

"Kiitos, että autoitte meitä. Ilman Sopua olisimme ehkä menettäneet lapsemme."

Nuorten kanssa työskenteleville

Voit ottaa yhteyttä, kun tarvitset apua kunniaan liittyvissä konflikteissa. Sopu-työntekijä arvioi tilanteen ja voi antaa puhelimitse neuvoja tilanteen ratkaisemiseksi. Asiakkaan suostumuksella Sopu-työntekijät voivat tavata asiakkaan yksin tai työparina viranomaisen kanssa. Tapaaminen pyritään järjestämään asiakkaalle turvalliseen paikkaan.

Kun nuorta ja perhettä on tavattu, muodostetaan kokonaiskuva konfliktin tapahtumista ja syistä, sekä keitä se koskettaa. Sen jälkeen pyritään löytämään ratkaisu, johon kaikki voivat sitoutua ja jossa perhe ei menetä kasvojaan/kunniaansa.

Voit myös konsultoida meitä yhteisöllisiin ja patriarkaalisiin kulttuureihin sekä kunniaan liittyvissä asioissa.

Poistu sivustolta hakukoneeseen